Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Beslut på Avanzas årsstämma den 30 mars 2021

 · Regulatorisk information
Nedan följer en sammanfattning av de viktigaste besluten från årsstämman i Avanza Bank Holding AB (publ). Stämman hölls i Stockholm idag under Sven Hagströmers ordförandeskap genom poströstning.

Resultat- och balansräkningar
Årsstämman fastställde de framlagda resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2020.

Utdelning
Årsstämman fastställde utdelningen till åttiofem öre (0,85 SEK) per aktie. Avstämningsdag för utdelningen fastställdes till den 1 april 2021. Utdelningen beräknas utbetalas genom Euroclear Sweden AB den 8 april 2021.

Ansvarsfrihet
Årsstämman beslutade att bevilja samtliga som varit styrelseledamöter och verkställande direktörer i bolaget under 2020 ansvarsfrihet.

Antal styrelseledamöter
Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av nio ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Styrelse- och revisorsarvoden
Årsstämman beslutade att styrelsens ordförande Sven Hagströmer och styrelsens ledamöter Jonas Hagströmer och Magnus Dybeck ska erhålla ett arvode uppgående till 368 000 kr vardera, och att styrelsens övriga ledamöter ska erhålla ett arvode uppgående till 460 000 kr vardera förenat med en rekommendation att investera en tredjedel av nettoarvodet i aktier i Avanza. Därutöver beslutade årsstämman om arvode med 225 000 kr till ordförande och 100 000 kr till ledamot i bolagets revisions-, risk- och kapitalutskott, 54 500 kr till ledamot i bolagets kreditutskott, 44 000 kr till ledamot i bolagets ersättningsutskott och 44 000 kr till ledamot i bolagets IT-utskott.

Årsstämman beslutade att arvode till revisorerna ska utgå för utfört arbete enligt godkänd räkning.

Val till styrelse
Årsstämman beslutade att omvälja styrelseledamöterna Magnus Dybeck, Catharina Eklöf, Viktor Fritzén, Jonas Hagströmer, Sven Hagströmer, Mattias Miksche, Johan Roos och Hans Toll. Leemon Wu valdes in i styrelsen. Till styrelsens ordförande omvaldes Sven Hagströmer. Birgitta Klasén hade undanbett sig omval.

Val av revisor
Årsstämman beslutade att omvälja KPMG till bolagets revisor. Mårten Asplund är huvudansvarig revisor.

Ändring av bolagsordningen
Årsstämman beslutade att ändra § 9 i bolagsordningen innebärande att aktieägare ska vara upptagen som aktieägare i en utskrift eller annan framställning av aktieboken som avser förhållandena sex (6) bankdagar före bolagsstämman.

Incitamentsprogram
Årsstämman beslutade om tre incitamentsprogram baserade på teckningsoptioner (2021/2024, 2022/2025 och 2023/2026). Varje incitamentsprogram löper på tre år och omfattar högst 1 200 000 teckningsoptioner som ger rätt till teckning av lika många aktier. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas resulterar respektive incitamentsprogram i en utspädning om maximalt 0,77 procent.

Återköpsprogram
Årsstämman beslutade om ett nytt bemyndigande för styrelsen att genomföra förvärv av egna aktier uppgående till maximalt 10 procent av aktierna i Avanza Bank Holding AB. Bemyndigandet gäller fram till nästa årsstämma.

Ersättningsrapport
Årsstämman godkände styrelsens förslag till ersättningsrapport.

För mer information vänligen kontakta: 
Sven Hagströmer, styrelseordförande Avanza
070-728 81 92
E-post: Sven.Hagstromer@avanza.se

Avanza är en digital plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt bolån och ett starkt pensionserbjudande. Avanza har över 1 miljon kunder med över 600 mdr SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar 5,8 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste elva åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök: avanza.se/ir