Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Kv1 2021: Avanzas sparindikator visar på fortsatt börsoptimism bland spararna

Privatspararna tror på fortsatt börsuppgång. Det visar en ny Demoskop-undersökning med 1 434 svarande. Avanzas Sparindikator som mäter skillnaden mellan andelen som tror på stigande respektive sjunkande börs kommande 12 månader backar något jämfört med föregående kvartal och landar på 26. Antalet personer som svarar att de sparar i tillgångsslaget aktier noterar ändå en ny rekordnivå under kvartalet.

På frågan ”Vad tror du om Stockholmsbörsens utveckling de kommande 12 månaderna?” svarar 41 procent av de tillfrågade att de tror att börsen kommer att stiga. Det är en marginell minskning jämfört med kvartalet innan. Något som rimligtvis kan bero på Stockholmsbörsens starka uppgång hittills under året. 15 procent tror att börsen kommer att sjunka kommande året, vilket är en ökning med 4 procentenheter jämfört med kvartalet innan.

Vad tror du om börsens utveckling de kommande 12 månaderna?Kv1 2021Kv4 2020
Börsen kommer att stiga41%46%
Börsen kommer att sjunka15%11%
Oförändrad12%12%
Ingen uppfattning32%31%

”Det senaste året har vi sett en kraftig återhämtning för världens börser. Den uppgången har fortsatt under 2021, vilket förstärker spararnas optimism. Dock kan noteras en viss försiktighet efter börsens uppgång på närmare 20 procent i år. Den tar sig uttryck i det faktum att något färre tror på fortsatt uppgång, medan något fler tror på sjunkande börs”, säger Nicklas Andersson, Sparekonom Avanza.

Avanzas Sparindikator* som definieras som skillnaden mellan andelen som tror på stigande respektive sjunkande börs de kommande 12 månaderna landar på 26, jämfört med 35 kvartalet innan. Det är den näst högsta uppmätta nivån i Sparindikatorns drygt tvååriga historia.

Avanzas Sparindikator

Kv2 2019Kv3 2019Kv4 2019Kv1 2020Kv2 2020Kv3 2020Kv4 2020Kv1 2021
-1-22-10213213526

”Den snabba uppgången på börsen understödjer fortsatt optimism, men fler frågar sig nog om börsen kan fortsätta i samma takt framåt. Fortsatt vaccinutrullning, låga räntor och en rapportsäsong som bekräftar börsens momentum återfinns i den positiva vågskålen. Oro kring stigande inflation, komponentbrist och räntenivåer i den andra. Som alltid på börsen”, säger Nicklas Andersson.

Spararna osäkra på vad som är en hållbar investering
Senaste året har finansbranschens nyckelroll i omställningen till ett hållbart samhälle fått ökad uppmärksamhet i såväl media, bland institutionella investerare som bland privatpersoner. Osäkerheten kring vad som är en hållbar investering är dock stor. Hela 39 procent av de tillfrågade uppger att de idag inte sparar i någon fond med hållbar inriktning. Det främsta skälet till detta är att man inte vet om en fond är hållbar eller ej.

Sparar du idag i någon fond med hållbar inriktning?Kv1 2021
Ja38%
Nej39%
Vet ej23%

”Genom att styra kapital till verksamheter vars affärsidé är långsiktigt hållbar gynnas såväl samhället som investerarnas långsiktiga avkastning. Det krävs dock ett gemensamt språk och tydligt ramverk för vad som är en hållbar investering. Med EU:s taxonomi som träder i kraft vid årsskiftet får vi detta vad gäller miljömässig hållbarhet. Taxonomin, tillsammans med ett nytt regelverk kring hur fonder ska rapportera hållbarhetsinformation, innebär att privatpersoner som vill spara i hållbara fonder kommer kunna känna sig betydligt tryggare med sitt val”, säger Johanna Kull, hållbarhetsansvarig Avanza.

Av de som sparar i en fond med hållbar inriktning uppger flest, 37 procent, att de gör detta eftersom de inte vill investera i en viss typ av bransch eller bolag. Detta följs av 30 procent som uppger att de tror att hållbara fonder kommer generera högre avkastning.

”Det är mycket positivt att hållbarhet inte längre enbart ses som en moralisk fråga, utan som den affärskritiska fråga som det faktiskt är. Det är helt klart en av de frågor som är avgörande för bolags långsiktiga framgång och något som man självklart bör ta med i sina investeringsbeslut”, säger Kull.

*Avanza genomför, tillsammans med undersökningsbolaget Demoskop, en gång per kvartal en undersökning i syfte att få en bild av privatpersoners börshumör. Den primära frågeställningen är vad privatpersoner tror om Stockholmsbörsens utveckling kommande 12 månaderna. Avanzas sparindikator definieras utifrån detta som skillnaden mellan andelen som tror på stigande börs och andelen som tror på sjunkande börs de kommande 12 månader. En sparindikator på 0 innebär lika stor andel som tror på stigande som sjunkande börskurser. Ett negativt värde innebär att fler tror på fallande än stigande börskurser, medan ett positivt värde innebär att fler tror på stigande börskurser.

För mer information: 
Nicklas Andersson, sparekonom Avanza
0790 – 610 400
Mejl: nicklas.andersson@avanza.se
Twitter: @Investeraren

Johanna Kull, Hållbarhetsansvarig Avanza
070-452 48 34
Mejl: johanna.kull@avanza.se
Twitter: @kulljohanna