Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Avanza Bank Holding AB (publ): Delårsrapport januari—september 2022

 · Regulatorisk information

Tredje kvartalet 2022 jämfört med tredje kvartalet 2021

  • Rörelseintäkterna minskade med 3 procent till 740 MSEK. Främst minskade courtage- och valutanettot, som en följd av lägre handelsaktivitet, men även fondprovisionerna var lägre. Räntenettot ökade till följd av högre marknadsräntor
  • Rörelsekostnaderna ökade med 24 procent till 238 MSEK, främst som en följd av högre övriga kostnader och personalkostnader. Kostnaderna för helåret bedöms som tidigare kommunicerats att uppgå till mellan 1 050 MSEK och 1 070 MSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till 502 MSEK, en minskning med 13 procent
  • Periodens resultat var 433 MSEK, en minskning med 10 procent
  • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 2,78 SEK, en minskning med 10 procent

Händelser under kvartalet

  • Via Avanzas externa bolåneerbjudande erbjuds nu möjligheten att även ansöka om bolån samt brygglån vid nyköp av bostadsrätt genom Stabelo
  • Pensionsjakten omfattar numera såväl pensionsförsäkringar som tjänstepensioner
  • Lanserade en funktion på plattformen där man kan hitta fonder utifrån enskilda bolag
  • Peter Almqvist utsågs till CIO och medlem av koncernledningen

Citat från Rikard Josefson, VD Avanza
”Alla kommer inte att kunna fortsätta att spara i samma utsträckning som tidigare. Samtidigt är det nu tydligare än någonsin hur viktigt det är med sparande och att ha en buffert. Det är något som verkligen borde premieras av våra politiker. Avanzas resultat för tredje kvartalet var starkt, till stor del tack vare högre marknadsräntor där räntenettot nu är den största intäktsposten vi har. Kostnadsprognosen för helåret ligger fast, men framöver kommer vi att vara mer restriktiva med att anställa fler och fokusera på att effektivisera och konsolidera verksamheten.”


Kv 3Kv 2förändrKv 3förändrjan-sepjan-sepförändr
 20222022%2021%20222021%
Rörelsens intäkter, MSEK74061820767–32 1262 477–14
Rörelsens kostnader, MSEK–238–272–13–19224–758–61124
Rörelseresultat, MSEK50234546574–131 3681 866–27
Periodens resultat, MSEK43329647481–101 1721 563–25
Resultat per aktie före
utspädning, SEK
2,781,90463,10–107,5310,09–25
Rörelsemarginal, %68561275–76475–11
Avkastning på eget kapital, %42261544–23553–19
         
Nettoinflöde, MSEK6 0308 400–2818 400–6731 00071 900–57
Nykundsinflöde (netto), st24 10019 7002370 100–66103 900308 000–66
Kunder vid periodens slut, st1 764 0001 739 90011 588 400111 764 0001 588 40011
Sparkapital vid
periodens slut, MSEK
639 900652 700–2735 000–13639 900735 000–13
Intäkt per sparkrona, %0,460,350,100,420,030,400,49–0,10
Kostnad per sparkrona, %0,150,16–0,010,110,040,140,120,02

En presentation av rapporten kommer att lämnas av Rikard Josefson, VD, och Anna Casselblad, CFO, den 18 oktober 2022 kl. 10.00. Presentationen hålls på engelska och det kommer att finnas utrymme för frågor. Presentationen kan följas på avanza.se/ir. Mer information om anmälan och deltagande finns att hitta på investors.avanza.se/ir/kalender/kommande-handelser/.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Rikard Josefson, VD
070-206 69 55
rikard.josefson@avanza.se

Anna Casselblad, CFO
08-409 420 11
anna.casselblad@avanza.se

Sofia Svavar, Chef Kommunikation & IR
08-409 420 17
sofia.svavar@avanza.se

Avanza är en digital plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt bolån och ett starkt pensionserbjudande. Avanza har över 1,7 miljon kunder med över 600 mdr SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar drygt 6 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste tolv åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök: avanza.se/ir