Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Beslut på Avanzas årsstämma den 31 mars 2022

 · Regulatorisk information

Nedan följer en sammanfattning av de viktigaste besluten från årsstämman i Avanza Bank Holding AB (publ). Stämman hölls i Stockholm idag under Sven Hagströmers ordförandeskap.

Resultat- och balansräkningar
Årsstämman fastställde de framlagda resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2021.

Utdelning
Årsstämman fastställde utdelningen till nio kronor och tjugo öre (9,20 SEK) per aktie. Avstämningsdag för utdelningen fastställdes till den 4 april 2022. Utdelningen beräknas utbetalas genom Euroclear Sweden AB den 7 april 2022.

Ansvarsfrihet
Årsstämman beslutade att bevilja samtliga som varit styrelseledamöter och verkställande direktörer i bolaget under 2021 ansvarsfrihet.

Ändring av bolagsordningen
Årsstämman beslutade om en bolagsordningsändring innebärande att styrelsen ska bestå av lägst fem (5) och högst tio (10) stämmovalda ledamöter. Årsstämman beslutade även om en ändring av § 1 i bolagsordningen, varmed "firma" ersätts med "företagsnamn".

Antal styrelseledamöter
Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av tio ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Styrelse- och revisorsarvoden
Årsstämman beslutade att styrelsens ordförande Sven Hagströmer och styrelsens ledamöter Jonas Hagströmer och Magnus Dybeck ska erhålla ett arvode uppgående till 383 000 kr vardera, och att styrelsens övriga ledamöter ska erhålla ett arvode uppgående till 478 000 kr vardera förenat med en rekommendation att investera en tredjedel av nettoarvodet i aktier i Avanza Bank Holding AB. Därutöver beslutade årsstämman om arvode med 234 000 kr till ordförande och 104 000 kr till ledamot i bolagets risk-, kapital- och revisionsutskott, 56 500 kr till ledamot i bolagets kreditutskott, 46 000 kr till ledamot i bolagets ersättningsutskott och 46 000 kr till ledamot i bolagets IT-utskott.

Årsstämman beslutade att arvode till revisorerna ska utgå för utfört arbete enligt godkänd räkning.

Val till styrelse
Till styrelseledamöter omvaldes Magnus Dybeck, Catharina Eklöf, Jonas Hagströmer, Sven Hagströmer, Mattias Miksche, Johan Roos, Hans Toll och Leemon Wu. Linda Hellström och Sofia Sundström valdes in i styrelsen. Till styrelsens ordförande omvaldes Sven Hagströmer. Viktor Fritzén hade avböjt omval.

Val av revisor
I enlighet med valberedningens förslag omvaldes KPMG till bolagets revisor. Mårten Asplund är huvudansvarig revisor.

Bemyndigande om förvärv av egna aktier
Årsstämman beslutade om ett nytt bemyndigande för styrelsen att genomföra förvärv av egna aktier uppgående till maximalt 10 procent av aktierna i Avanza Bank Holding AB. Bemyndigandet gäller fram till nästa årsstämma.

Ersättningsrapport
Årsstämman godkände styrelsens förslag till ersättningsrapport.

För mer information vänligen kontakta: 
Sven Hagströmer, styrelseordförande Avanza
070-728 81 92
E-post: Sven.Hagstromer@avanza.se

Avanza är en digital plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt bolån och ett starkt pensionserbjudande. Avanza har över 1,7 miljoner kunder med över 700 miljarder SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar 7,0 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste tolv åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök: avanza.se/ir