Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Avanza Bank Holding AB (publ): Delårsrapport januari—september 2023

 · Regulatorisk information

Tredje kvartalet 2023 jämfört med tredje kvartalet 2022

  • Rörelseintäkterna ökade med 15 procent till 854 MSEK. Räntenettot var högre, främst till följd av högre marknadsräntor. Även fondprovisionerna ökade. Courtage- och valutanettot liksom övriga intäkter minskade som en följd av lägre handelsaktivitet
  • Rörelsekostnaderna ökade med 12 procent till 266 MSEK, främst som en följd av högre personalkostnader och övriga kostnader. Kostnaderna för helåret 2023 bedöms uppgå till maximalt 1 160 MSEK, i enlighet med tidigare kommunikation
  • Rörelseresultatet uppgick till 588 MSEK, en ökning med 17 procent
  • Periodens resultat var 510 MSEK, en ökning med 18 procent
  • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 3,25 SEK, en ökning med 17 procent

Händelser under kvartalet

  • Knut Frängsmyr utsågs till ny VD för Avanza och kommer att efterträda Rikard Josefson den 6 november 2023
  • Gårdslån lanserades i samarbete med Landshypotek, vilket möjliggör för kunder hos Avanza att ansöka digitalt om lån för lantbruksfastighet
  • Avanza erhöll utmärkelsen Årets Employer Branding-företag bland ekonomer 2023 av Karriärföretagen

Citat från Rikard Josefson, VD Avanza
”De makroekonomiska förutsättningarna är fortsatt utmanande. Trots detta redovisar vi det näst starkaste kvartalet någonsin. Månadssparandet var stabilt och bidrog till ett starkt nettoinflöde som för niomånadersperioden är mer än dubbelt så högt som för helåret 2022. Volatiliteten på aktiemarknaden var låg, vilket påverkar våra handelsintäkter. Börshumöret kan vi inte göra något åt, men kunder fortsätter att nettoköpa värdepapper och Avanzas marknadsandelar på Stockholmsbörsen ökar. Det gör Avanza starkt positionerad den dag optimismen återvänder.


Kv 3Kv 2förändrKv 3förändrjan-sepjan-sepförändr
 20232023%2022%20232022%
Rörelsens intäkter, MSEK8548332740152 5552 12620
Rörelsens kostnader, MSEK–266–287–8–23812–842–75811
Rörelseresultat, MSEK5885468502171 7131 36825
Periodens resultat, MSEK5104728433181 4831 17227
Resultat per aktie före
utspädning, SEK
3,253,0282,78179,477,5326
Rörelsemarginal, %6966368167643
Avkastning på eget kapital, %4137442–139354

Nettoinflöde, MSEK21 20016 100326 03025154 30031 00075
Nykundsinflöde (netto), st31 30024 0003024 1003096 500103 900–7
Kunder vid periodens slut, st1 873 2001 841 90021 764 00061 873 2001 764 0006
Sparkapital vid
periodens slut, MSEK
715 400736 900–3639 90012715 400639 90012
Intäkt per sparkrona, %0,470,460,010,460,010,480,400,08
Kostnad per sparkrona, %0,150,16–0,010,150,000,160,140,02

En presentation av rapporten kommer att lämnas av Rikard Josefson, VD, och Anna Casselblad, CFO, den 20 oktober 2023 kl. 10.00. Presentationen hålls på engelska och det kommer att finnas utrymme för frågor. Presentationen kan följas på avanza.se/ir. Mer information om anmälan och deltagande finns att hitta på investors.avanza.se/ir/kalender/kommande-handelser/.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Rikard Josefson, VD
070-206 69 55
rikard.josefson@avanza.se

Anna Casselblad, CFO
08-409 420 11
anna.casselblad@avanza.se

Sofia Svavar, Chef Kommunikation & IR
08-409 420 17
sofia.svavar@avanza.se

Avanza är en digital plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt bolån och ett starkt pensionserbjudande. Avanza har över 1,8 miljoner kunder med över 700 miljarder SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar närmare 7 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste tretton åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök: avanza.se/ir