Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Beslut på Avanzas årsstämma den 30 mars 2023

 · Regulatorisk information

Nedan följer en sammanfattning av de viktigaste besluten från årsstämman i Avanza Bank Holding AB (publ). Stämman hölls i Stockholm idag under Sven Hagströmers ordförandeskap.

Resultat- och balansräkningar
Årsstämman fastställde de framlagda resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2022.

Utdelning
Årsstämman fastställde utdelningen till 7 kronor och 50 öre (7,50 SEK) per aktie. Avstämningsdag för utdelningen fastställdes till den 3 april 2023. Utdelningen beräknas utbetalas genom Euroclear Sweden AB den 6 april 2023.

Ansvarsfrihet
Årsstämman beslutade att bevilja verkställande direktören och samtliga personer som har varit styrelseledamöter i bolaget under 2022 ansvarsfrihet.

Antal styrelseledamöter
Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av tio ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Styrelse- och revisorsarvoden
Årsstämman beslutade att styrelsens ordförande Sven Hagströmer och styrelseledamöterna Jonas Hagströmer, John Hedberg och Magnus Dybeck ska erhålla ett arvode uppgående till 396 000 kr vardera, och att styrelsens övriga ledamöter ska erhålla ett arvode uppgående till 494 000 kr vardera förenat med en rekommendation att investera en tredjedel av nettoarvodet i aktier i Avanza Bank Holding AB. Därutöver beslutade årsstämman om arvode om 257 000 kr till ordföranden och 114 000 kr till ledamot i bolagets risk-, kapital- och revisionsutskott, 58 500 kr till ledamot i bolagets kreditutskott, 47 500 kr till ledamot i bolagets ersättningsutskott och 56 000 kr till ledamot i bolagets IT-utskott.

Årsstämman beslutade att arvode till revisorerna ska utgå för utfört arbete enligt godkänd räkning.

Val till styrelse
Till styrelseledamöter omvaldes Magnus Dybeck, Catharina Eklöf, Jonas Hagströmer, Sven Hagströmer, Linda Hellström, Johan Roos, Sofia Sundström, Hans Toll och Leemon Wu. John Hedberg valdes in i styrelsen. Till styrelsens ordförande omvaldes Sven Hagströmer.

Val av revisor
KPMG omvaldes som bolagets revisor. Dan Beitner är huvudansvarig revisor.

Bemyndigande om förvärv och överlåtelse av egna aktier
Årsstämman beslutade om ett nytt bemyndigande för styrelsen att genomföra förvärv av egna aktier uppgående till maximalt 10 procent av aktierna i Avanza Bank Holding AB. Bemyndigandet gäller fram till nästa årsstämma.

Årsstämman beslutade även att bemyndiga styrelsen att överlåta bolagets egna aktier. Överlåtelse får ske på eller utanför Nasdaq Stockholm. Vid överlåtelse utanför Nasdaq Stockholm ska ersättningen för sålda aktier kunna utgöras av annat än kontant ersättning och får ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet gäller fram till nästa årsstämma.

Bemyndigande om nyemission av aktier
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier. Antalet aktier som ska kunna emitteras ska sammanlagt kunna uppgå till högst ett antal aktier som innebär en ökning av aktiekapitalet om högst 10 procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2023. Betalning får ske kontant och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller i övrigt med villkor.

Instruktion för valberedningen
Årsstämman beslutade att anta valberedningens förslag till instruktion för valberedningen enligt samma principer som tidigare. Instruktionen gäller tills vidare.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer för lön och annan ersättning till den verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning.

Ersättningsrapport
Årsstämman godkände styrelsens förslag till ersättningsrapport.

För mer information vänligen kontakta: 
Sven Hagströmer, styrelseordförande Avanza
070-728 81 92
E-post: Sven.Hagstromer@avanza.se

Avanza är en digital plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt bolån och ett starkt pensionserbjudande. Avanza har över 1,7 miljoner kunder med över 700 miljarder SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar 7,0 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste tretton åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök: avanza.se/ir