Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Kv1 2023: Återhämtning för hushållens sparande

Stockholmsbörsen har inlett året på grön kvist med en uppgång på 10%. Det har bidragit till att den rejäla återhämtning i börspessimismen vi såg under fjolårets sista kvartal hållit i sig. För första gången på åtta kvartal ökar dessutom andelen som säger sig kunna öka sitt sparande kommande år. Det visar en ny Demoskop-undersökning med 1 042 svarande.

Avanzas Sparindikator som mäter skillnaden mellan andelen som tror på stigande respektive sjunkande börs kommande 12 månader landade oförändrat på -1 jämfört med fjärde kvartalet 2022. Under fjärde kvartalet ifjol såg vi samtidigt den största uppmätta återhämtningen i andelen som tror på stigande börs sedan Sparindikatorn började mätas andra kvartalet 2018.

På frågan ”Vad tror du om Stockholmsbörsens utveckling de kommande 12 månaderna?” svarar 30 procent av de tillfrågade att de tror att börsen kommer att stiga. Det är en ökning från 28 procent kvartalet innan. Samtidigt ökar andelen som tror att börsen kommer att sjunka kommande 12 månader från 29 procent till 31 procent. Detta är dock väsentligt färre än de 56 procent som uppmättes under andra kvartalet ifjol. Förklaringen till att både optimisterna och pessimisterna ökar är att det är färre respondenter som inte har någon uppfattning i denna mätning.

Vad tror du om börsens utveckling de kommande 12 månaderna?Kv4 2022Kv1 2023
Börsen kommer att stiga28%30%
Börsen kommer att sjunka29%31%
Oförändrad16%14%
Ingen uppfattning27%25%

”Den betydligt lägre börspessimismen vi kunde notera under sista kvartalet i fjol har fortsatt under 2023. Det finns få faktorer som påverkar vårt kollektiva börshumör mer än själva börsutvecklingen, som den senaste tiden bjudit på flera skäl att dra på smilbanden. Ett av dem är det faktum att Stockholmsbörsen nu stigit 26 procent sedan lägstanivån i oktober i fjol. I förra Sparindikatorn resonerade jag kring det faktum att många sämre börsperioder vänt i oktober och så här långt ser det ut att hålla även denna gång”, säger Nicklas Andersson, Sparekonom Avanza.

Avanzas Sparindikator*, som definieras som skillnaden mellan andelen som tror på stigande respektive sjunkande börs de kommande 12 månaderna, landar på -1 i likhet med kvartalet innan. Detta är en ökning från -11 under samma kvartal föregående år.

Avanzas Sparindikator

Kv2 2021Kv3 2021Kv4 2021Kv1 2022Kv2 2022Kv3 2022Kv4 2022Kv1 2023
2316-11-39-31-1-1

Allt fler anger att de kommer kunna spara mer
”Hushållen genomgår onekligen en tuff ekonomisk period. Kraftigt stigande inflation, fallande aktiemarknad, stigande räntor och sjunkande bostadsmarknad har prövat många av oss. Även om den tuffa perioden alltjämt kvarstår så har vi haft viss tid att anpassa oss till den nya ekonomiska verkligheten. Årets löneförhöjning kompenserar något för de stigande kostnaderna samtidigt som visibiliteten ökat lite grann och osäkerheten därmed minskat. Detta syns tydligt bland de svarande där andelen som anger att de kommer kunna spara mer kommande år ökar för första gången på nio kvartal. Det riktiga utropstecknet är dock andelen som anger att de kommer spara mindre det kommande året, den siffran landar på 38% i kvartalet jämfört med 47% föregående kvartal, det är den största ljusningen som Sparindikatorn uppmätt”, säger Nicklas Andersson.

Jämfört med de senaste 12 månaderna, tror du att du kommer kunna spara mer eller mindre de kommande 12 månaderna?
Kv1 2023
Mer21%
Mindre38%
Oförändrat39%
Vet ej3%

Sparande på sparkonto och i form av amortering ökar mest
”Vikten av att ha en buffert har blivit tydlig senaste åren. Inte minst tack vare den alltjämt höga inflationstakten och de kraftigt stigande räntorna. I Statistiska Centralbyråns senaste mätning över svenskarnas levnadsförhållanden framgick att var femte svensk inte skulle klara av en oväntad utgift på 13 000 kronor. Givet läget kan det vara klokt att minska risken i hushållsekonomin vilket många nu verkar ta fasta på. På frågan ”Hur sparar du idag?” ökar sparkonto och amortering mest jämfört med föregående kvartal. Stigande sparkontoräntor och högre bolåneräntor har dessutom ökat attraktionskraften för sparformerna”, säger Nicklas Andersson.

Hur sparar du idag?
Kv4 2022Kv1 2023
Aktier39%37%
Fonder64%65%
Sparkonto66%71%
Amorterar29%34%
Sparar på annat sätt6%6%
Sparar ej8%7%
Vet ej1%1%


*Avanza genomför, tillsammans med undersökningsbolaget Demoskop, en gång per kvartal en undersökning i syfte att få en bild av privatpersoners börshumör. Den primära frågeställningen är vad privatpersoner tror om Stockholmsbörsens utveckling kommande 12 månaderna. Avanzas sparindikator definieras utifrån detta som skillnaden mellan andelen som tror på stigande börs och andelen som tror på sjunkande börs de kommande 12 månader. En sparindikator på 0 innebär lika stor andel som tror på stigande som sjunkande börskurser. Ett negativt värde innebär att fler tror på fallande än stigande börskurser, medan ett positivt värde innebär att fler tror på stigande börskurser.

För mer information: 
Nicklas Andersson, sparekonom Avanza
0790 – 610 400
E-post: nicklas.andersson@avanza.se
Twitter: @Investeraren