Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Avanza Bank Holding AB (publ): Delårsrapport januari—mars 2023

 · Regulatorisk information

Första kvartalet 2023 jämfört med första kvartalet 2022

  • Rörelseintäkterna ökade med 13 procent till 868 MSEK. Räntenettot var högre, främst till följd av högre marknadsräntor. Courtage- och valutanettot samt övriga intäkter minskade som en följd av lägre handelsaktivitet. Även fondprovisionerna var lägre
  • Rörelsekostnaderna ökade med 16 procent till 289 MSEK, främst som en följd av högre personalkostnader och högre övriga kostnader. Kostnaderna för helåret 2023 bedöms uppgå till maximalt 1 160 MSEK, vilket tidigare kommunicerats
  • Rörelseresultatet uppgick till 579 MSEK, en ökning med 11 procent
  • Periodens resultat var 501 MSEK, en ökning med 13 procent
  • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 3,20 SEK, en ökning med 12 procent
  • På årsstämman i mars beslutades om omval av samtliga styrelseledamöter. John Hedberg valdes som ny styrelseledamot. Utdelningen beslutades enligt förslag till 7,50 SEK per aktie, motsvarande 70 procent av vinsten för 2022

Händelser under kvartalet

  • Avanza Disruptive Innovation by ARK Invest lanserades. Fonden är ett samarbete med ARK Investment Management LLC som leds av förvaltaren Cathie Wood
  • Avanza Fonder lanserade sin första artikel 9-fond, Avanza Impact by Circulus, i samarbete med Coeli Asset Management. Målsättningen är att majoriteten av bolagens intäkter ska ha en direkt koppling till ett eller flera av FN:s hållbarhetsmål
  • I Universums årliga mätning, Sveriges mest attraktiva arbetsgivare för studenter, rankades Avanza för andra året i rad på plats 3 inom Ekonomi

Citat från Rikard Josefson, VD Avanza
”Kvartalet bjöd på ökad kundaktivitet och investeringsvilja, vilket minskade likviditeten. Lägre likviditet och förbättrade räntor på kunders inlåning påverkade räntenettot negativt. Trots detta redovisar vi det näst bästa kvartalet någonsin. Ökad investeringsvilja och tro på marknaden är positivt för vår långsiktiga tillväxt, även om makroutvecklingen i år med största sannolikhet kommer att vara fortsatt osäker. Kundtillväxten och det starka nettoinflödet i kvartalet visar ändå att de som kan prioriterar sitt sparande.


Kv 1Kv 4förändrKv 1förändr
 20232022%2022%
Rörelsens intäkter, MSEK868847276813
Rörelsens kostnader, MSEK–289–2736–24916
Rörelseresultat, MSEK579573152111
Periodens resultat, MSEK501494144313
Resultat per aktie före utspädning, SEK3,203,1612,8512
Rörelsemarginal, %6768–168–1
Avkastning på eget kapital, %3842–4362
      
Nettoinflöde, MSEK17 000–7 450–32816 6003
Nykundsinflöde (netto), st41 10012 70022560 100–32
Kunder vid periodens slut, st1 817 8001 776 70021 720 2006
Sparkapital vid periodens slut, MSEK715 700663 9008740 900–3
Intäkt per sparkrona, %0,500,520,020,400,11
Kostnad per sparkrona, %0,170,170,000,130,04

En presentation av rapporten kommer att lämnas av Rikard Josefson, VD, och Anna Casselblad, CFO, den 24 april 2023 kl. 10.00. Presentationen hålls på engelska och det kommer att finnas utrymme för frågor. Presentationen kan följas på avanza.se/ir. Mer information om anmälan och deltagande finns att hitta på investors.avanza.se/ir/kalender/kommande-handelser/.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Rikard Josefson, VD
070-206 69 55
rikard.josefson@avanza.se

Anna Casselblad, CFO
08-409 420 11
anna.casselblad@avanza.se

Sofia Svavar, Chef Kommunikation & IR
08-409 420 17
sofia.svavar@avanza.se

Avanza är en digital plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt bolån och ett starkt pensionserbjudande. Avanza har över 1,8 miljoner kunder med över 700 miljarder SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar drygt 6 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste tretton åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök: avanza.se/ir