Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Kallelse till årsstämma i Avanza Bank Holding AB (publ)

 · Regulatorisk information
Aktieägarna i Avanza Bank Holding AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 17 mars 2020, klockan 15.00, i Wallenbergsalen på IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16 i Stockholm.

Rätt att delta på bolagsstämman

Aktieägare som vill delta på bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast onsdagen den 11 mars 2020, dels anmäla sig för deltagande på bolagsstämman via telefon 08-402 90 18, via bolagets hemsida www.avanza.se/ir eller per post till:

Avanza Bank Holding AB
”Årsstämma”
c/o Euroclear Sweden AB
Box 191
101 23 Stockholm

Anmälan ska vara bolaget tillhanda senast onsdagen den 11 mars 2020.

Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), e-postadress eller telefonnummer dagtid, samt antal aktier, uppgift om eventuella biträden och, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller ombud.
För att äga rätt att delta på bolagsstämman måste aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före onsdagen den 11 mars 2020, då sådan omregistrering ska vara verkställd.

Fullmaktsformulär

Om aktieägare avser att låta sig företrädas av ombud, ombeds sådan aktieägare att skicka fullmakt och övriga behörighetshandlingar till Avanza Bank Holding AB, ”Årsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.avanza.se/ir.

Personuppgifter

Personuppgifter som hämtats från aktieboken, anmälan om deltagande i årsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för årsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Information om behandling av personuppgifter i samband med årsstämman finns tillgänglig i integritetspolicyn på bolagets hemsida www.avanza.se/ir.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Beslut om direktsändning av bolagsstämman via bolagets hemsida
5. Godkännande av dagordning
6. Val av en eller två protokolljusterare
7. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
8. Anförande av verkställande direktören
9. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse, koncernredovisning samt koncernrevisionsberättelse för verksamhetsåret 2019
10. Beslut om:
a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen och
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
11. Beslut om ändring av bolagsordningen
12. Beslut om antal styrelseledamöter
13. Fastställande av styrelsearvode
14. Fastställande av revisorsarvode
15. Val av styrelse
16. Val av styrelseordförande
17. Val av revisor
18. Beslut om emission av teckningsoptioner avsedda för incitamentsprogram för anställda
19. Beslut om bemyndigande för styrelsen att genomföra förvärv av egna aktier
20. Fastställande av nomineringsförfarande
21. Beslut om riktlinjer för ersättning till bolagsledningen
22. Stämmans avslutande

Förslag

Val av ordförande vid stämman, punkt 2

Valberedningen bestående av styrelseordförande Sven Hagströmer som representerar familjen Hagströmer med bolag, Erik Törnberg som representerar Creades AB, Sean Barrett som representerar HMI Capital, LLC samt Magnus Dybeck som representerar familjen Dybeck inklusive bolag, föreslår att Sven Hagströmer utses till ordförande på bolagsstämman.

Disposition av bolagets resultat, punkt 10 b

Styrelsen och den verkställande direktören föreslår en utdelning till bolagets aktieägare om 2,30 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen föreslås den 19 mars 2020. Under förutsättning att bolagsstämman beslutar i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, beräknas utdelningen utbetalas den 24 mars 2020. Resterade belopp av den ansamlade vinsten föreslås balanseras i ny räkning. Det är styrelsens bedömning att utdelningen är försvarlig mot bakgrund av de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av moderbolagets och koncernens egna kapital samt moderbolagets och koncernverksamhetens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Beslut om ändring av bolagsordning, punkt 11

Med anledning av valberedningens förslag att styrelsen föreslås bestå av nio (9) ledamöter föreslår styrelsen att bolagsstämman fattar beslut om ändring av § 6 i bolagsordningen innebärande att styrelsen ska bestå av lägst fem och högst nio stämmovalda ledamöter.

Styrelsen föreslår även att bolagsstämman beslutar om att ändra § 9 i bolagsordningen innebärande att aktieägarna före bolagsstämman ska kunna utöva sin rösträtt per post och att styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap 4 § aktiebolagslagen.

Styrelsearvode och revisorsarvode, punkterna 13 och 14

Valberedningen föreslår att styrelsearvode om 368 000 kronor ska utgå till såväl styrelsens ordförande som var och en av styrelsens övriga ledamöter, vilket innebär en höjning om tre (3) procent.

Därutöver föreslås arvode utgå med 168 000 kronor för ordförande och 84 500 kronor till ledamot i bolagets revisionsutskott, 52 500 kronor till ledamot i bolagets kreditutskott och 42 500 kronor till ledamot i bolagets ersättningsutskott, vilket innebär en höjning om tre (3) procent.

Styrelse- eller utskottsledamot som ersätts av bolaget på grund av anställning ska inte erhålla arvode.

Arvode till revisorerna föreslås utgå för utfört arbete enligt godkänd räkning.

Val av styrelse samt styrelseordförande, punkterna 12, 15 och 16

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av nio (9) ledamöter och föreslår omval av ledamöterna Viktor Fritzén, Jonas Hagströmer, Sven Hagströmer, Birgitta Klasén, Mattias Miksche och Hans Toll. Valberedningen föreslår nyval av Magnus Dybeck, Catharina Eklöf och Johan Roos. Jacqueline Winberg har avböjt omval. Information om ledamöterna finns på bolagets hemsida www.avanza.se/ir, samt i Valberedningens fullständiga redogörelse och förslag.

Valberedningen föreslår att Sven Hagströmer utses till styrelsens ordförande.

Förslaget till styrelsesammansättning i bolaget uppfyller bolagsstyrningskodens regler avseende oberoende.

Val av revisor, punkt 17

Valberedningen föreslår att årsstämman, för tiden intill slutet av årsstämman 2021, omväljer KPMG som bolagets revisor. KPMG har meddelat att för det fall KPMG väljs, kommer KPMG att utse Mårten Asplund till huvudansvarig revisor. Valberedningens förslag överensstämmer med revisionsutskottets rekommendation.

Beslut om emission av teckningsoptioner avsedda för incitamentsprogram för anställda, punkt 18

I syfte att kunna behålla och rekrytera kompetenta och engagerade medarbetare föreslår styrelsen för Avanza Bank Holding AB (publ) att årsstämman beslutar om ett incitamentsprogram baserat på teckningsoptioner.
Teckningsoptionerna föreslås emitteras på, i huvudsak, följande villkor:

I incitamentsprogrammet ska högst 2 250 000 teckningsoptioner emitteras.

Rätt att teckna teckningsoptionerna tillkommer endast Avanza Förvaltning AB med rätt och skyldighet att vidareöverlåta teckningsoptionerna på marknadsmässiga villkor till personer som är eller blir anställda i Avanza Bank Holding AB eller dess dotterbolag. Det antal teckningsoptioner som personer inom respektive kategori har rätt att förvärva framgår av styrelsens fullständiga förslag som hålls tillgängligt enligt nedan. Bolagets styrelse beslutar om slutlig tilldelning inom de ramar som anges i förslaget. Teckningsoptionerna förvärvas mot betalning av en marknadsmässig premie som fastställs på marknadsmässig grund med tillämpning av vedertagna beräkningsmodeller (Black & Scholes). Värderingen ska utföras av ett oberoende värderingsinstitut.

Styrelsen föreslår i samband härmed att bolagsstämman godkänner dotterbolagets överlåtelse av optioner inom ramen för det föreslagna programmet.

Varje teckningsoption ska medföra en rätt att teckna en (1) ny stamaktie i bolaget till en teckningskurs motsvarande ett belopp uppgående till 120 procent av det vägda genomsnittet av genomförda affärer i bolagets aktier under den 27 augusti 2020 på den marknadsplats där bolaget har sin primärnotering (f.n. NASDAQ Stockholm). Det vägda genomsnittet ska beräknas på samtliga automatchade affärer och samtliga affärer i öppnings- och stängningscall, oavsett storlek. Teckningskursen ska dock lägst uppgå till ett belopp motsvarande aktiens kvotvärde.

Teckning av aktier i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna kan ske den 31 augusti 2023, den 28 september 2023 eller den 26 oktober 2023.

Vid fullt utnyttjande av samtliga 2 250 000 teckningsoptioner kommer Bolagets aktiekapital att öka med totalt högst 1 125 000 kronor motsvarande en utspädningseffekt om maximalt 1,5 procent.

Avanza har under ett flertal år haft incitamentsprogram baserad på teckningsoptioner och på motsvarande villkor som det nu föreslagna programmet för sina anställda. Avanza har för närvarande tre utestående incitamentsprogram med lösen 2020, 2021 och 2022. Det program som har lösen 2020 kommer att ha löpt ut innan teckningsoptioner i det nu föreslagna programmet överlåts till anställda. Den sammanlagda utspädningen vid fullt utnyttjande av de tre program som är samtidigt utestående kommer att understiga 4,5 %. Mer information om utestående incitamentsprogram återfinns på bolagets webbplats, https://investors.avanza.se/bolagsstyrning/incitamentprogram/.

För beslut enligt ovan erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare företrädande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att genomföra förvärv av egna aktier, punkt 19

För att öka effektiviteten i bolagets kapitalanvändning föreslår styrelsen och den verkställande direktören att stämman bemyndigar styrelsen att genomföra förvärv av egna aktier enligt följande:

1. Förvärv ska ske över Nasdaq Stockholm.
2. Bolaget får förvärva högst så många aktier att bolaget efter förvärvet innehar högst en tiondel av samtliga aktier i bolaget.
3. Förvärv får ske till ett pris per aktie inom det på börsen vid var tid gällande kursintervallet.
4. Förvärv ska ske i enlighet med Nasdaqs vid var tid gällande regelverk.
5. Bemyndigandet kan utnyttjas längst intill nästa årsstämma.
6. Förvärv får ej ske under den period då en uppskattning av en genomsnittlig kurs för bolagets aktie genomförs i syfte att fastställa villkoren i optionsprogram för de anställda.

Fastställande av nomineringsförfarande, punkt 20

Valberedningen föreslår nomineringsförfarande enligt samma principer som tidigare. Dessa principer föreslås gälla tillsvidare. Principerna innebär följande:

1. Valberedningen ska bestå av en representant för envar av de fyra största aktieägarna jämte bolagets styrelseordförande. Namnen på valberedningens ledamöter samt de ägare dessa företräder ska offentliggöras senast sex (6) månader före årsstämma och baseras på det kända ägandet omedelbart före offentliggörandet. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordföranden i valberedningen ska vara den ledamot som representerar den största aktieägaren, om inte valberedningen enas om annat.

2. Om ägare, som är representerad i valberedningen, efter offentliggörandet inte längre tillhör de fyra största aktieägarna ska dess representant ställa sin plats till förfogande, och aktieägare som tillkommit bland de fyra största aktieägarna ska erbjudas plats i bolagets valberedning. Marginella förändringar behöver dock ej beaktas. Ägare som utser representant i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant. Förändringar i valberedningen ska offentliggöras.

3. Valberedningen ska arbeta fram förslag i följande frågor för beslut vid årsstämman:
a) förslag till ordförande vid stämman,
b) förslag till styrelse,
c) förslag till styrelseordförande,
d) förslag till styrelsearvoden med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt eventuell ersättning för utskottsarbete,
e) förslag till revisorer (med beaktande av revisionsutskottets rekommendation),
f) förslag till arvode för bolagets revisorer, och
g) eventuella förslag till förändringar i förfarande för utseende av valberedning.

4. Bolaget ska svara för skäliga kostnader som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullfölja sitt uppdrag.

Beslut om riktlinjer för ersättning till bolagsledningen, punkt 21

Med koncernledningen avses verkställande direktören och ytterligare åtta (8) personer som har ledande befattningar i koncernen. Styrelsens förslag till riktlinjer har fått en annan utformning jämfört med tidigare års riktlinjer för att anpassas till nya krav i aktiebolagslagen på riktlinjernas innehåll. Styrelsens förslag till ersättningsriktlinjer motsvarar i sak tidigare års riktlinjer där koncernledningens lön ska utgöras av en fast kontantlön, pensionsförmåner och andra förmåner såsom livförsäkring och sjukvårdsförsäkring.

Ersättningen till personer i koncernledningen ska vara marknadsmässig och avspegla personens erfarenhet, kompetens och prestation.

Tillhandahållande av handlingar

Årsredovisningshandlingarna, revisorsyttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen, fullständiga förslag enligt ovan samt styrelsens yttrande med anledning av föreslagen utdelning, kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor senast från och med tisdagen den 25 februari 2020 och skickas till de aktieägare som anmält att de önskar erhålla sådan information från bolaget. Samtliga handlingar kommer även från samma datum att finnas tillgängliga på bolagets webbplats www.avanza.se/ir.

Uppgift om antal aktier och röster samt om innehav av egna aktier

Det totala antalet aktier och röster i bolaget vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande var
153 786 322. Samtliga utgivna aktier är stamaktier. Bolaget innehar inga egna aktier.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten avser även bolagets förhållande till annat koncernföretag och koncernredovisningen samt förhållanden beträffande dotterföretag.

*****

Stockholm i februari 2020

Styrelsen i Avanza Bank Holding AB (publ)

För ytterligare information vänligen kontakta:
Sofia Svavar, Chef Investerarrelationer, 070-761 80 53, sofia.svavar@avanza.se