Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Kundinformation

Avanza Fonder är en del av Avanza-koncernen och är ett helägt dotterbolag till Avanza Bank Holding AB (publ). Avanzas affärsidé är att erbjuda Sveriges bästa tjänst för aktivt sparande.

Avanza Fonder startades 2006 och startade samma år, Avanza Zero – fonden utan avgifter, Sveriges första fond helt utan avgifter.

Avanza Fonder bedriver fondverksamhet och har följande tillstånd från Finansinspektionen:

  • Tillstånd att bedriva fondverksamhet enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder.
  • Tillstånd att förvalta alternativa investeringsfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

Allmänheten erbjuds att köpa fondandelar via konto hos Avanza.

Revisor

Dan Beitner
Auktoriserad revisor
KPMG AB
Vasagatan 16,
111 20 Stockholm

Förvaringsinstitut

Danske Bank A/S
Sverige Filial
Box 7523
103 92 Stockholm

Svensk kod för fondbolag

Fondbolagens Förening har antagit en ”Svensk kod för fondbolag” (Koden). Syftet med Koden är att verka för en sund fondverksamhet och därmed värna om förtroendet. Avanza Fonder AB (Avanza Fonder) är medlemmar i Fondbolagens Förening och har för avsikt att följa ”Svensk kod för fondbolag”.

Koden bygger på principen ”följa eller förklara”, vilket innebär att avvikelser från koden kan göras. Dessa avvikelser ska dock förklaras.

I Koden framgår att eventuell återbäring som förekommer vid en fonds handel bör tillgodoräknas fonden.

Bästa orderutförande

Ett fondbolag ska enligt Finansinspektionens regelverk verka för att erhålla bästa möjliga resultat vid placering av order hos någon annan för fondernas räkning. Avanza Fonder har därför fastställt interna regler för att uppnå bästa möjliga resultat när bolaget utför portföljtransaktioner samt placerar order hos någon annan för att få portföljtransaktioner utförda.

De interna instruktionerna tar hänsyn till ett flertal faktorer såsom pris, kostnad, snabbhet, sannolikhet för utförande och avveckling, transaktionens storlek och art samt andra för utförandet väsentliga förhållanden. Vid bedömningen av ovanstående faktorers relevans ska Avanza Fonder ta hänsyn till mål, placeringsinriktning och riskprofil för fonden, transaktionens beskaffenhet samt utmärkande egenskaper för det finansiella instrumentet och dess handelsplats.

Andelsägare kan vid förfrågan få tillgång till Avanza Fonders riktlinjer för bästa orderutförande samt sammanläggning och fördelning av order.

Intressekonflikter

Avanza Fonder har en skyldighet att identifiera de intressekonflikter som kan uppkomma i verksamheten, exempelvis mellan Avanza Fonder och dess kunder eller mellan olika kunder. Exempel på omständigheter som ska beaktas är om bolaget eller dess ägare, utöver överenskomna ersättningar, sannolikt kan komma att erhålla en vinst eller undvika en ekonomisk förlust på kundens bekostnad.

Avanza Fonder har vidare en skyldighet att förhindra att kunders intressen påverkas negativt av intressekonflikter. För det fall vidtagna åtgärder inte räcker för att förhindra att kunders intressen kan komma att påverkas negativt, ska Avanza Fonder tydligt informera kunden om arten eller källan till intressekonflikten innan en tjänst utförs för kundens räkning.

Avanza Fonder har antagit riktlinjer för hantering av intressekonflikter. Riktlinjerna syftar till att förhindra att intressekonflikter uppkommer och, om en konflikt ändå uppstår, att förhindra en negativ påverkan på kundernas intressen. I riktlinjerna beskrivs potentiella intressekonflikter och vilka åtgärder som vidtas för att förhindra sådan negativ påverkan. Riktlinjerna anger bl.a. hur en tillräcklig grad av oberoende ska kunna uppnås för att så långt som möjligt undvika att intressekonflikter uppkommer och hur eventuella uppkomna intressekonflikter ska hanteras. På kunds begäran kan Avanza Fonder lämna närmare uppgifter om riktlinjerna för hantering av intressekonflikter.

Ersättningar

Ingen rörlig ersättning utgår till de anställda i Avanza Fonder. För ytterligare information hänvisar vi till vår ersättningspolicy.
Redogörelse för Avanzas ersättningspolicy avseende 2019

Aktieägarengagemang

Riktlinjer för aktieägarengagemang

Klagomål

Information om hur klagomål framförs hittar du under kontaktfliken i menyn ovan.

Hållbara investeringar

Instruktion om hållbara investeringar